Đài Tiếng nói Việt Nam
VOICE OF VIETNAM TRAINING CENTRE
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
NGHIỆP VỤ TRUYỀN THÔNG
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


Chương trình đào tạo
Chi tiết các khóa học trong và ngoài nước
VOVTC đã tổ chức nhiều khoá học trong đó bao gồm các khoá đào tạo trong và ngoài nước. Các khoá học luôn nhận được sự đánh giá rất cao từ phía các các tổ chức, cá nhân nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, nghiệp vụ và phát triển trong môi trường ngày càng năng động

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN


Văn bản hướng dẫn
Các văn bản hướng dẫn liên quan tới các chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo trong và ngoài nước được thực hiện hàng năm Chương trình đào tạo trong và ngoài nước được thực hiện hàng năm Chương trình đào tạo trong và ngoài nước được thực hiện hàng năm

Đối tác

Đề án 165   ABU   aibd   Bộ nội vụ   dw   eptc   mtc   rntc   vov