Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Trung tâm đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông

Công văn 10044/VPCP-V.I năm 2018 về phản ánh, kiến nghị về C/O mẫu AANZ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: 10044/VPCP-V.I
Ngày ban hành: 01/10/2018
Ngày có hiệu lực: 26/10/2018
Người ký:
Trích yếu:
Nội dung:

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 10044/VPCP-V.I
V/v phản ánh, kiến nghị của Công ty CP Tiến Hưng về C/O mẫu AANZ

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét báo cáo của Bộ Tài chính tại văn bản số 11680/BTC-TCHQ ngày 26 tháng 9 năm 2018 về xử lý các nội dung phản ánh, kiến nghị của Công ty cổ phần Tiến Hưng liên quan đến việc xác minh các Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu AANZ, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chỉ đạo giải quyết dứt điểm các nội dung phản ánh, kiến nghị của Công ty cổ phần Tiến Hưng theo đúng quy định của pháp luật, không gây khó khăn, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, không để khiếu nại nhiều lần, vượt cấp; có văn bản trả lời doanh nghiệp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Cty CP Tiến Hưng (KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐMDN, TH;
- Lưu: VT, V.I (3). L.V.Dũng

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

File đính kèm: