Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Trung tâm đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông

Công văn 6123/TCHQ-TXNK năm 2018 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng phân bón do Tổng cục Hải quan ban hành

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: 6123/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành: 30/09/2018
Ngày có hiệu lực: 03/10/2018
Người ký:
Trích yếu:
Nội dung:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 6123/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT mặt hàng phân bón

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Orain Chem.
(Đ/c: Lô F19A-20-21, đường số 4, KCN Hải Sơn, Ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 290818/CV-OR ngày 29/8/2018 của Công ty TNHH Orain Chem về việc xác định thuế GTGT đối với mặt hàng Phân bón vi lượng copper sulphate. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Biểu thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính thì mặt hàng thuộc mã số 2833.25.00 có thuế GTGT là 10%.

Tuy nhiên, theo khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 thì:

“Trường hợp hàng hóa được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó.”

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014; khoản 3 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng số 01/VBHN-VPQH ngày 28/4/2016; khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính Phủ; khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính thì phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

Căn cứ Quyết định số 802/QĐ-BVTV-PB ngày 4/7/2018 của Cục Bảo vệ thực vật- Bộ NN&PTNT thì mặt hàng Phân bón vi lượng copper sulphate do Công ty TNHH Orain Chem đăng ký được công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.

Căn cứ các quy định nêu trên, mặt hàng Phân bón vi lượng copper sulphate do Công ty TNHH Orain Chem nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Orain Chem được biết./.

 


Nơi nhận:
Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VTLTXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh


File đính kèm:  Tệp đính kèm: cong_van_hd_trien_khai_312201814.docx

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm